spek

Acoustic spectrum analyser
git clone http://git.hanabi.in/repos/spek.git
Log | Files | Refs | README

commit fa76d9218f4712c48b7bb9e42daa075186a67c54
parent a0e653aec1a610850ed134385b948587c68d2460
Author: alienyd <altranine@gmail.com>
Date:   Sat,  2 Feb 2013 14:39:35 -0800

i18n: Add Vietnamese translation

Diffstat:
Apo/vi.po | 211+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 211 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po @@ -0,0 +1,211 @@ +# SOME DESCRIPTIVE TITLE. +# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER +# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. +# +# Translators: +# <altranine@gmail.com>, 2013. +msgid "" +msgstr "" +"Project-Id-Version: Spek\n" +"Report-Msgid-Bugs-To: http://code.google.com/p/spek/issues/list\n" +"POT-Creation-Date: 2012-09-21 19:49-0700\n" +"PO-Revision-Date: 2013-01-24 22:42+0000\n" +"Last-Translator: alienyd <altranine@gmail.com>\n" +"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/spek/language/vi/)\n" +"MIME-Version: 1.0\n" +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" +"Language: vi\n" +"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" + +#: ../data/spek.desktop.in.in.h:1 +msgid "Spectrum Analyser" +msgstr "Phân tích âm phổ" + +#: ../data/spek.desktop.in.in.h:2 +msgid "Spek" +msgstr "Spek" + +#: ../data/spek.desktop.in.in.h:3 +msgid "Spek Spectrum Analyser" +msgstr "Spek phân tích âm phổ" + +#: ../data/spek.desktop.in.in.h:4 +msgid "View spectrograms of your audio files" +msgstr "Xem âm phổ của file nhạc" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:38 +#, c-format +msgid "%d kbps" +msgstr "%d kbps" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:41 +#, c-format +msgid "%d Hz" +msgstr "%d Hz" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:46 +#, c-format +msgid "%d bit" +msgid_plural "%d bits" +msgstr[0] "%d bits" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:52 +#, c-format +msgid "%d channel" +msgid_plural "%d channels" +msgstr[0] "%d kênh" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:69 +msgid "Cannot open input file" +msgstr "Không thể mở file" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:72 +msgid "Cannot find stream info" +msgstr "Không tìm thấy dữ liệu âm thanh" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:75 +msgid "The file contains no audio streams" +msgstr "File không chứa dữ liệu âm thanh nào" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:78 +msgid "Cannot find decoder" +msgstr "Không tìm thấy phần mềm giải mã" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:81 +msgid "Unknown duration" +msgstr "Độ dài không xác định" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:84 +msgid "No audio channels" +msgstr "Không có kênh âm thanh nào" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:87 +msgid "Cannot open decoder" +msgstr "Không thể mở phần mềm giải mã" + +#: ../src/spek-audio-desc.cc:90 +msgid "Unsupported sample format" +msgstr "Định dạng lấy mẫu không được hỗ trợ" + +#. TRANSLATORS: first %s is the error message, second %s is stream +#. description. +#: ../src/spek-audio-desc.cc:98 +#, c-format +msgid "%s: %s" +msgstr "%s: %s" + +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:58 +msgid "Preferences" +msgstr "Tuỳ chỉnh" + +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:63 +msgid "(system default)" +msgstr "(mặc định)" + +#. TRANSLATORS: The name of a section in the Preferences dialog. +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:70 +msgid "General" +msgstr "Chung" + +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:79 +msgid "Language:" +msgstr "Ngôn ngữ:" + +#: ../src/spek-preferences-dialog.cc:95 +msgid "Check for &updates" +msgstr "Kiểm tra &cập nhật" + +#: ../src/spek-spectrogram.cc:193 +#, c-format +msgid "%d kHz" +msgstr "%d kHz" + +#: ../src/spek-spectrogram.cc:198 +#, c-format +msgid "%d dB" +msgstr "%d dB" + +#. TRANSLATORS: keep "00" unchanged, it's used to calc the text width +#: ../src/spek-spectrogram.cc:304 +msgid "00 kHz" +msgstr "00 kHz" + +#. TRANSLATORS: keep "-00" unchanged, it's used to calc the text width +#: ../src/spek-spectrogram.cc:335 +msgid "-00 dB" +msgstr "-00 dB" + +#: ../src/spek-window.cc:77 +msgid "Spek - Acoustic Spectrum Analyser" +msgstr "Spek - Chương trình phân tích âm phổ" + +#: ../src/spek-window.cc:97 +msgid "&File" +msgstr "&File" + +#: ../src/spek-window.cc:103 +msgid "&Edit" +msgstr "&Chỉnh sửa" + +#: ../src/spek-window.cc:107 ../src/spek-window.cc:112 +msgid "&Help" +msgstr "&Trợ giúp" + +#: ../src/spek-window.cc:135 +msgid "Help" +msgstr "Trợ giúp" + +#: ../src/spek-window.cc:149 +msgid "A new version of Spek is available, click to download." +msgstr "Spek đã có phiên bản mới, hãy click để tải về." + +#. TRANSLATORS: window title, %s is replaced with the file name +#: ../src/spek-window.cc:187 +#, c-format +msgid "Spek - %s" +msgstr "Spek - %s" + +#: ../src/spek-window.cc:233 +msgid "All files" +msgstr "Mọi loại file" + +#: ../src/spek-window.cc:235 +msgid "Audio files" +msgstr "File nhạc" + +#: ../src/spek-window.cc:249 +msgid "Open File" +msgstr "Mở file" + +#: ../src/spek-window.cc:271 +msgid "PNG images" +msgstr "Ảnh PNG" + +#: ../src/spek-window.cc:277 +msgid "Save Spectrogram" +msgstr "Lưu âm phổ" + +#. Suggested name is <file_name>.png +#: ../src/spek-window.cc:285 +msgid "Untitled" +msgstr "Không tên" + +#. TRANSLATORS: Add your name here +#: ../src/spek-window.cc:330 +msgid "translator-credits" +msgstr "alienyd" + +#: ../src/spek-window.cc:336 +msgid "Copyright (c) 2010-2012 Alexander Kojevnikov and contributors" +msgstr "Bản quyền (c) 2010-2012 thuộc về Alexander Kojevnikov và cộng sự" + +#: ../src/spek-window.cc:339 +msgid "Spek Website" +msgstr "Trang chủ của Spek" + +#. TRANSLATORS: the %s is the package version. +#: ../src/spek.cc:100 +#, c-format +msgid "Spek version %s" +msgstr "Spek phiên bản %s"